Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 20/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2013-10-29

Sygn. akt I C 20/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 29 października 2013r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013r. w Oleśnicy sprawy

Przy udziale stron:

powód (...)z/s w L.

pozwany A. S.

o zapłatę

oddala powództwo.

Z./

1. odpis wyroku dor. stronie powodowej i pozwanemu z pouczeniem o środkach zaskarżenia;

2. kal. 14 dni.

29.10.2013r.

Sygn. akt I C 20/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa(...) , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pozew w elektornicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu A. S.domagając się zasądzenia kwoty 1060,36 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podniosła, iż na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...)Spółka z.o.o. prawa do wierzytelności z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową. Strona powodowa wskazała, iż dochodzi od pozwanego zapłaty za wykonywane usługi na łączną kwotę 1060,36 złotych wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z załączonym częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 30.03.2011r.

W dniu 21 lutego 2012r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawei sygn. akt VI Nc-e 27493/12 , w którym nakazał pozwanemu uiszczenie kwoty objętej pozwem wraz z kosztami procesu.

Pozwany A. S.wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty , w którym zakwestionował istnienie spornej wierzytelności, zaprzeczając zawarciu umowy ze (...)z.o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził skutecznie wniesienie sprzeciwu od przedmiotowego nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30.03.2011r. w W.pomiędzy (...)Spółka z.o.o. z siedzibą w W., a (...)z siedzibą w L. została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności.

Przedmiotem umowy było przeniesienie przez zbywcę na rzecz nabywcy bezspornych i wymagalnych wierzytelności wskazanych w liście wierzytelności stanowiących załącznik numer jeden do niniejszej umowy szczegółowej.

W stosunku do pozwanego został wydany częściowy wykaz wierzytelności opiewający na kwotę 1060,36 złotych odnoszący się do faktur z grudnia 2010r. oraz ze stycznia i marca 2011r.

Dowód: umowa z dnia 30.03.2011r. k-31, częściowy wykaz wierzytelności k-37.

(...)z siedzibą w L. zawiadomila pozwanego o dokonanej cesji wierzyctelności na rzecz w/w podmiotu w wysokości 1060,36 złotych.

Dowód: zawiadomienie k-36v.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż strona powodowa w żaden sposób nie udowodnila, iż pozwanego A. S.łączyła umowa z poprzednikiem prawnym zbywcy wierzytelności, a (...)Spółka z.o.o.Do pozwu nie zostały bowiem dołączone dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania pozwanego w stosunku do tegoż podmiotu, świadczące o istnieniu zaległości w kwocie wskazanejniniejszym pozwem. Pozwany w sprzeciw od nakazu zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym zaprzeczył, aby łączyła go jakakolwiek umowa z w/w podmiotem, zatem strona powodowa winna okoliczność tę udowodnić zgodnie z treścią art.6 k.c. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, iż strona powodowa nie wykazała stosowymi dokumentami z jakiego tytułu występuje zadłużenie pozwanego względem (...)podając , iż żądana kwota wynika ze świadczonych na rzecz pozwanego usług zwązanych z zawarciem umowy abonamentowej i jak domniemywać należy dowodem takowym są faktury, których numery zawarte są w częściowym wykazie wierzytelności. Sąd zauważa, iż faktury te nie zostały dołączone do pozwu, a zatem nie ma możliwości weryfikacji zasadności naliczonego zobowiązania. W tych okolicznościach uznać należy, iż dowodem istnienia zobowiązania pozwanego względem nabywcy nie może być częściowy wykaz wierzytelności. Podana w nim dokumentacja w postaci wymienionych faktur winna być przedmiotem oceny przez Sąd , zaś ichbrak uniemożliwia Sądowi zbadanie czy dłużnik rzeczywiście uchybił terminom płatności kwot wskazanych w tychże dokumentach i czy w ogóle był zobowiązany do świadczenia określonych należności wymienionych w tymże wykazie. Przedstawiony częściowy wykaz wierzytelności w żaden sposób nie potwierdza istnienia zobowiązania pozwanego A. S.wobec pierwotnego zbywcy, a tym samym nie sposób przyjąć, iż tenwłaśnie pozwany jest zobligowany do uregulowana żądanej należności na rzecz kolejnego podmiotu-nabywcy wierzytelności objętej pozwem. Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art.6 k.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek wykazania wszystkichelementów niezbędnych do poczynienia ustaleń pozwalających na uwzględnienie pozwu. Dołączone do pozwu dokumenty potwierdzają jedynie sam fakt zawarcia umowy cesji pomiędzy stroną powodową, a osobą trzecią, przy czym brak jest odniesienia do pierwotnej umowy łączącej pozwanego z jej wierzycielem.

Wobec powyższego Sąd mając na uwadze niewykazanie istnienia zobowiązania pozwanego względem strony powodowej oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: