Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 306/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2013-04-30

Sygn. akt I C 306/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 30 kwietnia 2013r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Polak

Protokolant Agnieszka Mazur

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013r. w Oleśnicy

Przy udziale stron:

powód Towarzystwo (...) S.A. z/s

w W.

pozwany P. S. (1)

o zapłatę

powództwo oddala.

Z. /

1. kal. 21 dni.

30.04.2013r.

I C 306/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa Towarzystwo (...) wniosła przeciwko P. S. (1) pozew o zapłatę kwoty 5.218,26zł z odsetkami i kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w dniu 12.09.2010r. w miejscowości S. pozwany przechodząc obok motoru marki H. (...) o nr rej. (...) zahaczył o ten motor, który to następnie przewrócił się na pojazd marki R. (...) o nr rej. (...), należący do M. C., powodując jego uszkodzenie. Na podstawie umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zdarzenia poszkodowany zwrócił się do powoda z żądaniem naprawienia powstałej w wyniku zdarzenia szkody. Powód uznał swoją odpowiedzialność za powstałą w wyniku zdarzenia szkodę i wypłacił przysługujące poszkodowanemu z tytułu ubezpieczenia odszkodowanie. Następnie na podstawie art. 828 par. 1 k.c. powód zwrócił się do pozwanego, który jest odpowiedzialny za szkodę,
z roszczeniem regresowym o zapłatę kwoty wypłaconej poszkodowanemu tytułem likwidacji szkody.

Na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów Sąd Rejonowy Lublin – Zachód
w Lublinie (e-Sąd), wydał w dniu 16.11.2011r. nakaz w postępowaniu upominawczym.

Od w/w nakazu pozwany wniósł skutecznie sprzeciw domagając się oddalenia roszczeń w całości. W uzasadnieniu sprzeciwu podał, że zaprzecza wszelkim faktom i twierdzeniom podniesionym w pozwie. Pozwany w czasie kiedy nastąpiło uszkodzenie pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...) przebywał w O. w restauracji na piwie i pizzy ze swoimi kolegami. Zdarzenie miało miejsce podczas spotkania dożynkowego, na którym bawiło się dużo osób. Samochód oraz motor znajdował się w miejscu obok którego przechodziło wielu uczestników zabawy dożynkowej. Na miejscu zdarzenia interweniowała policja. Właściciel motoru nie umiał dokładnie wskazać sprawcy uszkodzenia samochodu, kto przewrócił jego motor na samochód marki R. (...). Sprawcę opisał bardzo ogólnie. Wskazał najpierw brata pozwanego. Rodzice pozwanego policji natomiast podali dane pozwanego w związku z słowami właściciela motoru, że „to zrobił ten drugi”. W związku z powyżej opisaną sytuacją policja w notatce urzędowej stwierdziła, że sprawcą zdarzenia jest P. S. (1) i nie przeprowadziła żadnych dalszych czynności ustalających sprawcę opisywanego zdarzenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 12.09.2010r. w miejscowości S. odbywały się dożynki. Imprezy odbywały się w okolicach świetlicy wiejskiej gdzie były rozłożone kramy i stragany z pamiątkami. W okolicach świetlicy zaparkowane były różne pojazdy, chodzili tamtędy ludzie dorośli i młodzież pod wpływem alkoholu. Dochodziło do przepychanek i drobnych awantur.

Dowód:

- zezn. świadków: K. K. k.62, G. M. k. 63,L. S. k.67, P. S. k.68, M. S. k. 77, J. S. k.78, S. T. k. 78, zezn. pozwanego k.85-86

Pod świetlicą ok. godz. 20-21 zaparkowany był motor H. (...)HM, stanowiący własność małż. M.. W pewnym momencie obok motoru przechodziło kilku młodych mężczyzn, jeden z nich zatoczył się i przewrócił na motor, zaś motor upadł na zaparkowany obok samochód marki R. (...). Zarówno motor jak
i samochód uległ uszkodzeniu. Mężczyzna, który przewrócił się na motor wraz z kolegami uciekł.

Dowód:

- zeznania świadka G. M. k.63, S. T. k. 78

Właściciele motoru wezwali policje. Policjant sporządził notatkę w oparciu
o oświadczenie uczestników zdarzenia. Ojciec pozwanego, który odmówił policjantowi podania danych syna P. S. (1) i oświadczył, że to niemożliwe, aby jego syn był sprawcą, gdyż w tym czasie przebywał w O..

Dowód:

- zeznania świadka K. K. k.62 L. S. k.67, P. S. k. 68, J. S. k.78, S. T. k.78, M. M. k.85

- notatka k.84

Pozwany P. S. (1) dnia 12.09.2010r. rozgrywał mecz w miejscowości S.. Po meczu autobusem wrócił do S.. W świetlicy wiejskiej był ok. 20 min w godz. 16.30-17.00. Ok. godz. 17.00 wraz z kolegą pozwany pojechał do O., gdzie przebywał do późnych godzin nocnych. Wrócił do S. ok. 2.00 w nocy.

Dowód:

- zeznania świadka K. K. k.62 L. S. k.67, P. S. k. 68, J. S. k.78, S. T. k.78, M. S. k.77, zezn. pozwanego k.85-86

Właściciel samochodu R. (...) zwrócił się do powoda z żądaniem naprawienia szkody powstałej na skutek zdarzenia w S. w dniu 12.09.2010r. Powód uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu przysługujące mu odszkodowanie w kwocie łącznej 5.218,26zł.

Dowód:

- polisa k.37

- decyzja k.38

Wezwaniem z dnia 15.04.2011r. powód zwrócił się do pozwanego o zwrot w/w kwoty odszkodowania, jako od sprawcy zdarzenia.

Dowód:

- wezwanie k.42

Sąd zważył:

Strona powodowa opierała swoje roszczenie na podstawie art. 828 § 1 k.c. twierdząc, iż to pozwany jest odpowiedzialny za szkodę. Po zakwestionowaniu przez pozwanego faktu, iż to on był sprawcą zdarzenia i przedstawieniem dowodów na okoliczność, iż pozwany w tym dniu i w tych godzinach przebywał poza miejscowością S. -rzeczą strony powodowej w myśl art. 6 k.c. było wykazanie podstawy swojego żądania. Strona powodowa w odpowiedzi na sprzeciw pozwanego zawnioskowała dwóch świadków, którzy nie byli w stanie w sposób jednoznaczny określić czy sprawcą był pozwany.

Świadek G. M. (2) zeznała, że „uciekli wszyscy trzej. Nie jest w stanie powiedzieć, czy tym chłopakiem był pozwany. To był zmierzch. Nie potrafi go opisać, nie było dobrze widać.” Świadek zeznała także, że zdarzenie to było ok. godz. 21.00 wieczorem.

Z kolei świadek S. T. (2) stwierdził że, „w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, czy to jest pozwany, ten chłopak to był blondyn. Natomiast policja jak przyjechała, to w samochodzie rozmawiała z tym, który to zrobił. Nie wie czy policja spisywała z dokumentu czy ktoś złe dane podał, ale w samochodzie policyjnym na pewno był ten chłopak, który wywrócił się na motor. To jest cała jego wiedza.”

Z kolei z notatki policyjnej sporządzonej na okoliczność zdarzenia z dnia 12.09.2010r. wynika, że” z rozpytania świadków ustalono, że mężczyzną, który uszkodził pojazdy był P. S. (1), zam. Smolna 62/17, który to oddalił się przed przybyciem Policji. Na miejscu zastano również ojca w/w, tj. L. S. (2) zam. j.w., który oświadczył, że jego syn P. około dwóch godzin temu pojechał do O.. Zaś przesłuchany w charakterze świadka policjant sporządzający notatkę nie kojarzył pozwanego, twierdził, że nie pamięta zdarzenia i potwierdził to co napisane w notatce.

Natomiast świadkowie zawnioskowani przez pozwanego wszyscy zeznali, że to niemożliwe, aby pozwany był sprawcą, gdyż najpóźniej ok. 18.00 wyjechał ze S. do O.. Trzeba dodać, że prócz członków rodziny pozwanego i znajomych zeznawał także, obcy dla niego K. K., który zeznał, że „słyszał w tym dniu ok. 16-17 godziny, jak pozwany umawiał się z kolegą że, jedzie po kogoś albo do kogoś do O.. Nawet miał poprosić, żeby mu coś załatwił. Widział, jak odjeżdżał pozwany z kolegą i może z kimś jeszcze.” Świadek dodał, że rozmawiał z policją, „że to jest niemożliwe, żeby pozwany to zrobił, bo jego w tym czasie nie było, on po prostu widział, jak pozwany stamtąd wyjeżdżał”.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że strona powodowa nie udowodniła sprawstwa pozwanego.

Pamiętać należy, iż w procesie obowiązuje zasada kontradyktoryjności. Zgodnie z przepisem art. 3 kpc, strony obowiązane są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis ten nie nakłada zatem na Sąd obowiązku dążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową aktywność stron. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 kpc), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 kpc) spoczywa w myśl art. 6 kc na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne( por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15.07.1999 r., I CKN 415/99, LEX nr 83805 i in.).

Mając zatem powyższe rozważania na względzie należało zdaniem Sądu powództwo oddalić.

Z/

1/odpis wyroku wraz z uzasadnieniem dor. pełn. powoda.

2. kal. 14 dni

23.05.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: