Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 752/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2015-09-29

Sygnatura akt I C 752/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 29 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski

Protokolant Katarzyna Czerniawska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2015 r. w Oleśnicy sprawy

przy udziale stron:

powód S. M.

pozwany (...) Sp. z o.o. w W.

o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

powództwo oddala

Z.

- (...)

29 września 2015 r.

I C 752/15

UZASADNIENIE

Powód, S. M. wniósł o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy nim i (...) sp. z o.o. powołując na błąd przy składaniu przez siebie oświadczenia woli.

Powód wskazał, że był odbiorcą końcowym energii elektrycznej dostarczonej przez spółkę (...). W dniu 12 czerwca 2014r. zgłosił się do niego pracownik energetyki, którym który sprawiał wrażenie pracownika T.. Dał do podpisania powodowie nową umowę nie zostawiając potem jej kopii ani żadnego pouczenia. Dopiero po otrzymaniu informacji od dotychczasowego dostawcy powód zorientował się, że podpisał umowę
z innym podmiotem niż T.. Winno to skutkować zatem przyjęcie, że oświadczenie woli złożył pod wpływem błędu, a to z kolei powinno przesądzać o nieważności umowy.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa (k.37) zaprzeczając, by jej pracownicy wprowadzili powoda w błąd przy zawieraniu umowy dotyczącej dostarczania energii elektrycznej.

Pozwana wskazała, że powód otrzymał do podpisania 2 egzemplarza umowy,
z których jeden został w jego posiadaniu – czego dowodem jest dołączenie go do pozwu. Nadto powód podpisał też inne dokumenty, a na każdym z nich było logo pozwanej znacząco rożne, tak w szacie graficznej jak i kolorystyce, od logo T.. Wywiązywał się też (i nadal to czyni) z umowy płacąc należność za dostarczoną energię.

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny:

Powód jest emerytem w wieku ponad 70 lat i w dacie podpisywania spornej umowy mieszkał wraz z żoną, która też była obecna przy rozmowie z przedstawicielem energetyki (obecnie nie żyje). W czasie aktywności zawodowej powód był kapelmistrzem w orkiestrze wojskowej. Przedstawiciel pozwanej zgłosił się do powoda do jego domu, gdzie też prowadzona była rozmowa, a następnie podpisana umowa. Powód złożył podpis tak na umowie – w dwóch egzemplarzach, jak i na dokumencie jakim są ogólne warunki umowy oraz umocowanie do działania w jego imieniu przez (...)przy rozwiązywaniu poprzedniej umowy.

Powód opłaca na bieżąco należność za dostarczoną energię pozwanej spółce,
a dodatkowo płaci należność za (...) spółce (...) („za licznik”).

Dowód:

zeznanie powoda k. 60

umowa stron k. 45 i 9

ogólne warunki k. 46

pełnomocnictwo k. 47

faktury k. 48 i nast.

oświadczenie odbiorcy k. 13

Powód po otrzymaniu informacji z (...)złożył 08.09.14r. oświadczenie, iż uchyla się od skutków prawnych swego oświadczenia woli co do zawarcia umowy z (...).

Dowód:

pismo T. k. 14

oświadczenie k. 15 i 18

X X X

Powód nie negując faktu podpisania umowy ze stroną pozwaną powołał się na błąd spowodowany podstępnym działaniem pracownika tej strony. Zatem na wstępie wymagało ustalenia, czy okoliczność taka miała miejsce, a dopiero pozytywne ustalenie tego faktu musiało by skutkować prawną oceną skutków tego stanu rzeczy.

W niniejszej sprawie materiał dowodowy zaoferowany przez strony, to plik dokumentów podpisanych przez powoda oraz jego zeznana, w których wskazywał, że pracownik pozwanej, z którym rozmawiał, przedstawiał się jako pracownik T. i dał mu do podpisania tylko jeden dokument w postaci umowy.

Tym zeznaniom nie sposób było dać wiary. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom powoda z przedłożonych do akt sprawy dokumentów wynika, że złożył on nie jeden, a większą ilość podpisów pod różnymi dokumentami związanymi ze zmianą dostawcy energii. Nadto, na dokumentach tych w sposób widoczny umieszczone jest logo pozwanej - znacząco różne id oznaczenia jakiego używa T.. Nie sposób zatem przyjąć, by powód podpisując dokumenty nie zwrócił uwagi na to logo, a tym samym musiał mieć świadomość nazwy firmy, z której pracownik przedstawiał mu ofertę. Powód jest wprawdzie osobą w starszym wieku, ale w żaden sposób nie można przyjąć, by był osobą nieporadną czy mającą problemy ze zrozumieniem komunikatów jakie otrzymuje. Wynika to wyraźnie ze sposobu składania zeznań, a dodatkowo potwierdza to fakt, że był wiele lat aktywnym zawodowo członkiem o wykształceniu muzycznym. Nadto przy zawieraniu umowy była obecna jego żona, która też aktywnie uczestniczyła w rozmowie.

Zatem poczynione na podstawie powołanych dowodów ustalenia nie pozwalały na przyjęcie, by strona pozwana przedstawiła (jej pracownik) dane nieprawdziwe dotyczące kontrahenta umowy. Podpisanie szeregu dokumentów podważa też zeznania powoda co do „złożenia tylko jednego podpisu” – a tym samym zaoferowany materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, by powód podpisując umowę działał pod wpływem błędu. Dotyczy to przy tym zarówno zachowania pozwanej (podstępne wprowadzenie w błąd) jak samego powoda, który miał pełną możliwość zorientowania się w przedmiocie oferowanej mu do zawarcia umowy.

Ubocznie można przy tym dodać, że zawarcie umowy z podmiotem innym niż (...) (na D.) wiąże się z koniecznością opłacania nie jednego,
a dwóch rachunków tzn. za energię i opłaty dystrybucyjnej. Nie można wykluczyć, że ten element był przesłanką próby zakwestionowania umowy - ale jest to bez znaczenia w świetle dokonanych ustaleń faktycznych. W tej zaś sytuacji należy wskazać, że nie zostały zrealizowane przesłanki od których dyspozycja art. 84 § 1 kc uzależnia przyjęcie błędu
- a co za tym idzie powództwo, jako niezasadne, podlegało oddaleniu.

Brak orzeczenia o kosztach wynika z faktu, że pozwana, wygrywająca proces, nie poniosła żadnych kosztów procesu.

Z/

1.  (...)

02.10.2015r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Jaworski
Data wytworzenia informacji: