Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 772/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-02-05

Sygn. akt I C 772/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 5 lutego 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014r. w Oleśnicy sprawy

Przy udziale stron:

powód (...) Sp. z o.o. z/s w W.

pozwany S. H.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego S. H. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z/s w W. kwotę 1.911,61zł (jeden tysiąc dziewięćset jedenaście 61/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 28.02.2013r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 227,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z./

1. kal. 21 dni.

05.02.2014r.

Sygn. I C 772/13

UZASADNIENIE

Dnia 28 lutego 2013 roku strona powodowa (...) Sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego S. H. kwoty 1.911,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że pozwany był studentem Wyższej Szkoły (...) we W.. Ze względu na nieuregulowanie przez niego w całości opłaty za studia w/w uczelnia stała się jego wierzycielem. Następnie Wyższa Szkoła (...) we W. zawarła ze stroną powodową umowę o zakup wierzytelności z dnia 28 września 2012 r. Strona powodowa podniosła nadto, że na jej żądanie składa się kwota 743,61 złotych tytułem skapitalizowanych odsetek od składowych zadłużenia ( łączne odsetki ustawowe naliczane od każdej z kwot zadłużenia w okresie od dnia następnego, od daty wymagalności każdej z w/w składowych do dnia poprzedzającego chwilę złożenia powództwa) oraz kwoty za niezapłacone czesne za styczeń, luty i marzec 2008 roku.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 12 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt VI Nc-e 489411/13, w którym orzekł zgodnie z pozwem.

Od powyższego nakazu pozwany skutecznie złożył sprzeciw, w związku z powyższym sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

Wyższa Szkoła (...) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków (...). Posiada statut. Kanclerzem Wyższej Szkoły (...) jest dr M. N..

dowód : uchwała nr 8/20/2012 – k. 37,

statut Wyższej Szkoły (...) – k. 38,

uchwała nr 108/2007 – k. 45, odpis z rejestru uczelni niepublicznych – k. 46.

Powód S. H. został przyjęty na studia w Wyższej Szkole (...) we W. na rok akademicki 2007/2008.

dowód: umowa o naukę na studiach I stopnia na wydziale finansów i zarządzania na kierunku turystyka i rekreacja– k. 73.

W Wyższej Szkole (...) obowiązywał Regulamin opłat, zgodnie z którym opłata roczna za studia zaoczne – weekendowe na kierunku Turystyka i Rekreacja wynosiła 4050 złotych. Opłata miesięczna w systemie 12 rat wynosiła 365 złotych.

Zgodnie z umową łączącą strony uczelnia mogła rozwiązać umowę ze studentem przed ukończeniem studiów bez jej wypowiedzenia z dniem skreślenia z listy studentów w przypadku między innymi niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Student mógł natomiast rozwiązać umowę składając pisemny wniosek o skreślenie z listy studentów, co było równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca (§9 umowy). Ponadto student skreślony z listy studentów był zobowiązany wnieść opłaty za naukę liczone do dnia wydania decyzji dziekana albo w przypadku złożenia odwołania od decyzji dziekana do dnia wydania decyzji przez rektora. W przypadku opłaty czesnego w systemie 12 rat należna opłata była wyliczana zgodnie z wzorem zawartym w regulaminie opłat ( §5 umowy)

dowód: uchwała nr 50/2007 – k. 66-70, umowa o naukę na studiach I stopnia na wydziale finansów i zarządzania na kierunku turystyka i rekreacja– k. 73.

Powód S. H. wpłacił na rzecz Wyższej Szkoły (...) kwotę 1.460 złotych tytułem czesnego za miesiące studiów: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2007 r. Nie wnosił dalszych opłat. Termin zapłaty poszczególnych rat upływał ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

dowód : lista płatności i wpłat – k. 72.

Decyzją Dziekana Wyższej Szkoły (...) we W. z dnia 28 marca 2008 roku powód S. H. został skreślony z listy studentów ze względu na niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów.

dowód: decyzja dziekana – k. 48.

Wyższa Szkoła (...) we W. reprezentowana przez Kanclerza dr M. N. na podstawie umowy z dnia 28 września 2012 roku zbyła wierzytelność przysługującą jej wobec powoda S. H. w kwocie 1.168 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W..

dowód: umowa sprzedaży wierzytelności i wyciąg załącznika do umowy k. 56-57.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że strona powodowa dochodzi od pozwanego należności z tytułu opłaty za studia, w wysokości wynikającej z obowiązującego w Wyższej Szkole (...) regulaminu opłat. Stan faktyczny w niniejszej sprawie w zdecydowanej większości był bezsporny. Pozwany nie zaprzeczał, iż strona powodowa skutecznie nabyła zobowiązanie od pierwotnego wierzyciela- Wyższej Szkoły (...) we W. w kwocie objętej pozwem. Pozwany nie negował także wysokości przedmiotowej należności, zgadzając się z kwotą żądanego zaległego czesnego za poszczególne miesiące, wnosił natomiast o odstąpienie od obciążenia go kwotą 743,61 złotych stanowiącą skapitalizowane odsetki od kwot, których spłaty w niniejszym postępowaniu domagała się strona powodowa.

Zgodnie z art.482 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba ,że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

W praktyce może to polegać na tym, że strona doliczy do należności głównej odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu i wskaże tak powstałą kwotę jako wartość przedmiotu sporu. W niniejszej sprawie zauważyć należy, iż w przypadku pierwszej z rat żądane odsetki wynosiły 236,01zł i były liczone od dnia 01 lutego 2008 roku do dnia poprzedzającego wniesienie powództwa, w przypadku drugiej z rat wynosiły 232,67 zł i były liczone od dnia 01 marca 2008 roku do dnia poprzedzającego wniesienie powództwa, natomiast w przypadku trzeciej z rat wynosiły 274,93 zł i były liczone od dnia 01 kwietnia 2008 roku do dnia poprzedzającego wniesienie powództwa. W ocenie Sądu zaistniały podstawy do powyższego wyliczenia należnych odsetek, bowiem roszczenie było wymagalne we wskazanych wyżej datach, a tym samym brak było podstaw do odstąpienia od obciążenia pozwanego żądaną przez stronę powodową kwotą tytułem skapitalizowanych odsetek.

O kosztach orzeczono na podstawie art.98 k.p.c. Na kwotę zasądzonych kosztów składa się opłata od pozwu-30 złotych, opłata od pełnomocnictwa procesowego-17 złotych oraz kwota wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: