Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 715/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2013-03-14

Sygn. akt I C 715/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 14 marca 2013r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Polak

Protokolant Marta Góra

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013r. w Oleśnicy

Przy udziale stron:

powód Centrum (...) sp. z o.o. z/s w S.

pozwany Skarb Państwa – Starosta Powiatu (...)

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 617,00zł tytułem

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Z. /

1. kal. 21 dni.

14.03.2013r.

UZASADNIENIE

Strona powodowa Centrum (...) Sp. z o.o.z/s w S.wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatu (...)o wydanie spod egzekucji samochodu osobowego marki R. (...)., rok produkcji 2004, nr rejestracyjny (...), prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy – T. S. (1)w sprawie egzekucyjnej
z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...)przeciwko T..com
w S., sygn. akt komorniczych TS KM (...).

W uzasadnieniu pozwu powód podnosił, iż komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy – T. S. (1) zajął ruchomość tj. – samochód osobowy marki R. (...)., rok produkcji 2004, nr rejestracyjny (...). Jak wynika z protokołu zajęcia egzekucja w tej sprawie prowadzona jest przeciwko dłużnikowi T..com sp. z o.o. w celu zaspokojenia wierzytelności przypadających na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...). Zajęta ruchomość nie stanowi własności dłużnika, lecz powodowej spółki Centrum (...).

Strona powodowa (po poinformowaniu przez dłużnika o zajęciu) oraz dłużnik T..com Sp. z o.o. zwracali się na piśmie do Komornika oraz wierzyciela o zwolnienie zajętego samochodu, informując o powyższych okolicznościach. Wezwania te nie odniosły skutku.
W odpowiedzi Komornik przesłał zawiadomienie osoby trzeciej o zajętych ruchomościach, informując o możliwości wniesienia powództwa o zwolnienie spod egzekucji. Wierzyciel
w ogóle nie odpowiedział. Dlatego powód zmuszony jest ( tym bardziej ze względu na rygor z art. 841 § 3 k.p.c.) wystąpić z powództwem o zwolnienie zajętej ruchomości z egzekucji,

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie roszczeń w całości.
W uzasadnieniu podnosiła, iż zajęcie pojazdu w toku prowadzonej egzekucji nastąpiło
w dniu 17.04.2012r. (w tym dniu bowiem sporządzono protokół zajęcia, będącego czynnością konstytutywną). Powódka nabyła przedmiotowy pojazd od dłużnika pozwanej w dniu 18.04.2012r. Powyższe okoliczności potwierdzają, iż w dniu zajęcia właścicielem pojazdu był dłużnik pozwanej tj. T..com sp. z o.o. nie zaś powódka.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 18.04.2012r. sp. z o.o. (...).com sprzedała Centrum (...) Sp. z o.o. samochód osobowy marki R. (...) za sumę 10.400zł.

dowód: faktura k.31

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy prowadził postępowanie egzekucyjne z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) z dnia 07.09.2011r. przeciwko dłużnikowi T..com Sp. z o.o. w S. 108b. W dniu 17.04.2012r. Komornik dokonał zajęcia w/w samochodu na podstawie informacji z Wydz. (...) co do właściciela i dokumentacji tj. dowodu rejestracyjnego. Komornik był na miejscu, gdzie miał znajdować się samochód 16.04.2012r.

dowód: akta komornicze KM 1684/11

zeznania świadka T. S. k. 71

W dacie zajęcia siedziby firm (...).com i Centrum (...) znajdowały się pod tym samym adresem tj. S. 108b. T..com wcześniej tj. przed 18.04, prowadziło pertraktacje z Centrum (...) odnośnie sprzedaży przedmiotowego samochodu.

dowód: zeznania świadka P. J. k.71-72

zeznania powoda k.59-60

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 841 § 1 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Powództwo z art. 841 kpc służy uchyleniu egzekucji niedopuszczalnej jako takiej która wkracza w sferę praw majątkowych osoby trzeciej, gdy tymczasem egzekucja ma dać wierzycielowi zaspokojenie tytko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym.

W przedmiotowej sprawie bezspornym było, że Komornik dokonał zajęcia samochodu marki R. (...) w dniu 17.04.2012r. Jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy tj. akta komornicze, faktura sprzedaży – sprzedaż przedmiotowego samochodu nastąpiła w dniu 18.04.2012r. Wynika to bezpośrednio
z dokumentu jakim jest faktura - gdzie widnieje wpis „data sprzedaży – 18.04.2012r.” jak
i z dokumentów zgromadzonych w aktach komorniczych. Komornik przesłuchany
w charakterze świadka potwierdził, iż przed dokonaniem zajęcia wnikliwie zbadał stan prawny przedmiotowego samochodu. Zarówno z dowodu rejestracyjnego jak i z informacji uzyskanej w Wydziale Komunikacji wynikało, iż prawnym właścicielem samochodu jest T..com, a nie Centrum (...). Ponieważ zgodnie z art. 848 k.p.c. zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy, brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa spółki Centrum (...) sp. z o.o. o zwolnienie od egzekucji pojazdu osobowego marki R. (...). rok produkcji 2004 o nr rej. (...).

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

Z/

1.odpis dor. pełn. stron;

2. kal. 14 dni

01.04.2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: