Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 11/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2013-03-26

Sygnatura akt I C 11/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 26 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski

Protokolant Katarzyna Czerniawska

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Oleśnicy sprawy

przy udziale stron:

powód C. N.

pozwany K. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego K. P. na rzecz powoda C. N. kwotę 1.920,00zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia) z ustawowymi odsetkami od 18 września 2012r.;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 917,00zł tytułem kosztów procesu.

Z.

- kal 21 dni

26 marca 2013 r.

I C 11/13

UZASADNIENIE

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.920zł tytułem dalszej części należności związanej z zapłatą za wykonaną na rzecz pozwanego przydomową oczyszczalnią ścieków.

Powód podał, że na poczet umówionej między stronami ceny pozwany wypłacił 10.380zł, a wynikająca z umowy wartość prac to 12.300zł. Mimo monitów pozwany kwoty tej nie uiścił, choć prace zostały wykonane i odebrane.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany wniósł
o oddalenie powództwa. Pozwany przyznał, że między stronami zawarta została umowa wskazana przez powoda i, że umówiona cena wynosiła 12.300zł. Jednak cała ta kwota została zapłacona, a pozwany uiścił powodowi nawet kwotę wyższą
o 4.080zł. Z ostrożności procesowej pozwany zrzucił, że z powodu zawinionych przez powoda opóźnień i wad w wykonaniu umowy - umówiona kwota powinna zostać obniżona.

W toku postępowania ustano następujący stan faktyczny:

Niesporne między stronami jest, że zawarły one umowę o wykonanie przez powoda na nieruchomości pozwanego przydomowej oczyszczalni ścieków. Umówiona cena za wykonanie tej oczyszczalni wynosiła 12.300zł brutto
– i oczyszczalnia została wykonana i odebrana. W istocie niesporne też jest, że pozwany zapłacił powodowi 10.380zł w związku z realizacją tej umowy.

Nadto ustalono, że roboty wykonane przez powoda zostały odebrane przez inwestora, a z czynności tej sporządzony został protokół podpisany przez obie strony – w którym nie były zgłoszone żadne usterki do wykonanych prac.

Dowód: protokół odbioru k. 32 i 16

Pozwany dokonywał wpłat gotówkowych za wykonane prace i należności
z tego tytuł były kwitowane przez powoda.

Zbiorcze zestawienie wpłaconych zaliczek sporządzone zostało w dniu 27.07.2012r, gdzie wykazano wpłatę kwoty 2.000zł (błędnie określoną jako 2.000tys) w dniu 13.03.2013r, 2.000zł w dniu 05.07.2012r. i 6.380zł w dniu 07.07.2012r.

Dowód: potwierdzenie wpłat k. 17

Na protokole odbioru technicznego (na kopii będącej w posiadaniu pozwanego) widnieje, też potwierdzenie zapłaty 6.000zł w dniu 06.07.2012r. – która to wpłata jest tożsama z wpłatą określoną na potwierdzeniu wpłat.

Dowód: protokół odbioru k. 32

zeznanie stron k. 54

X X X

W świetle stanowisk wyrażonych przez strony przyjęte zostało, że fakt zawarcia między nimi umowy o wykonanie oczyszczalni, umówiona cena i fakt zapłaty części wynagrodzenia jest niesporny. Zatem, w istocie rozważania wymagała jedynie kwestia, czy pozwany istotnie zapłacił (przepłacił) pozostałą część należności - i czy istnieją podstawy do kwestionowania jakości wykonanego dzieła, która rzutowała by na możliwość obniżenia umówionego wynagrodzenia.

W tej ostatniej kwestii brak jest w materiale dowodowym zaoferowanym przez strony jakiejkolwiek podstawy do uznania twierdzeń pozwanego za zasadne. Strony podpisały protokół odbioru prac z adnotacją o braku zastrzeżeń – a nawet z zeznań samego pozwanego nie wynika by można było przyjąć istnienie wad rzeczy.

Zatem kwestią wymagającą omówienia była wysokość wypłaconego powodowi wynagrodzenia za wykonane dzieło. W tym zakresie dokonując ustaleń faktycznych sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego co do wielkości wypłaconych kwot. Po pierwsze bowiem zupełnie niewiarygodnym jest, by pozwany „przez zapomnienie o wpłaconej zaliczce” dokonał tak znaczącej (jak wskazywanej przez niego na kwotę 4.080zł) nadpłaty na rzecz powoda. Nawet bowiem, gdyby przyjąć, że pozwany nie uwzględnił pierwszej wpłaconej zaliczki - to ewentualna nadpłata wynosiła by 2.000zł, a nie kwotę znacznie większą.

Równocześnie należy wskazać, że analizując daty dokumentów zawierających potwierdzenie oraz ich treść – należało dojść do przekonania, że strony kwestie wpłaconych zaliczek wyraźnie i kompleksowo przedstawiły, w dokumencie jakim jest datowany na 27.07.2012r. „dowód wpłaty zaliczek”. W tym dokumencie ujęte są wszystkie kwoty w tym także te, które ujęte zostały na odrębnych pokwitowaniach (k.13, k. 32). Układ tego dokumentu, data sporządzenia jak i sama treść
- w powiązaniu z zeznaniami powoda pozwoliły na przyjęcie, że dowody te tworzą spójną, wzajemnie się uzupełniającą całość, która pozwalała na poczynienie ustaleń faktycznych dotyczących wysokości kwot rzeczywiście wpłaconych przez pozwanego. W tym kontekście powtórzyć też należy, że zeznania pozwanego
w żaden sposób, nie przystają do treści dokumentów, w szczególności co do okoliczności „nadpłacenia” ponad czterech tysięcy złotych.

Tym samym więc należało przyjąć, że strony zawarły umowę o dzieło (art. 627 i nas kc) i dzieło to zostało przez powoda właściwie wykonane. Zatem, na podstawie powołanego przepisu pozwany zobowiązany był do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Skoro wpłacone przez niego kwoty były niższe niż przyjęta na umowie suma - orzeczono o obowiązku zapłaty różnicy między tymi wartościami.

O należnych odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 kc przy uwzględnieniu, że zgodnie z § 7 umowy zapłata za wykonane dzieło miała nastąpić
w dniu wykonania oczyszczalni. Protokół odbioru nosi datę 27.07.2012r, a zatem żądanie odsetek od daty wskazanej w pozwie były uzasadnione opóźnieniem
w zapłacie.

Orzeczenie o kosztach ma swoje uzasadnienie w art. 98 kpc, a na rzecz powoda zasądzono koszty związane z opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości stawki minimalnej przewidzianej w § 6 w zw z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie opłat za czynności adwokackie, a także opłatę sądową uiszczoną przez powoda przy wnoszeniu pozwu.

Z/

odpis wyr. wraz z uzasad. dor. pełn. pozwanego

02.04.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Jaworski
Data wytworzenia informacji: