Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 35/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2013-04-09

Sygnatura akt I C 35/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 9 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski

Protokolant Katarzyna Czerniawska

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy sprawy

przy udziale stron:

powód (...) sp. z o.o.z/s w S.

pozwany (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. z/s w S. kwotę 7.086,39zł (siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć 39/100) z ustawowymi odsetkami od 21.12.2010r;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2.642,72zł tytułem kosztów procesu.

Z.

- kal 21 dni

9 kwietnia 2013 r.

I C 35/12

UZASADNIENIE

Powodowa spółka wniosła o zasądzenie od (...) S.A. kwoty 7.086,39zł
– wskazując, że korzystała z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kompleksowego ubezpieczenia.

W okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpiło zdarzenia objęte umową i w procesie likwidacji szkody ubezpieczyciel uznał roszczenie i wypłacił należność w kwocie 4.409,27zł w oparciu o kosztorys.

Po wykonaniu prac naprawczych powódka przedstawiła do zapłaty faktury na łączną kwotę 11.495,66zł, których pozwana nie uznała – co spowodowało wytoczenie powództwa o zapłatę różnicy między poniesionymi kosztami naprawy
a sumą wypłaconą dobrowolnie.

W sprawie wydany został nakaz zapłaty od którego strona pozwana złożyła sprzeciw kwestionując wyszczególnione w fakturach powódki – cenę robocizny oraz konieczność rozebrania sufitów podwieszanych i wymiany płyt gipsowo
– kartonowych w części pomieszczenia, a także wymianę paneli podłogowych
w części pomieszczenia.

W niniejszej sprawie pominięto stosowanie przepisów w postępowaniu uproszczonym (k.62) i w toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny:

Niesporne między stronami jest, że łączyła je umowa ubezpieczenia obejmująca swoim zakresem także zdarzenie będące podstawą faktyczną żądania pozwu. Niesporne jest także, że pozwana uznała swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia jakim było zalanie pomieszczeń w siedzibie powódki – i wypłaciła ustalone kosztorysowo odszkodowanie w wysokości 4.409,27zł.

Nadto ustalono, że prace remontowe związane z likwidacją szkody wykonała

– na zlecenie powódki – firma zewnętrzna. Prace te – objęte następnie wystawionymi fakturami – dotyczyły tylko usunięcia szkód wyrządzonych przez nawalny deszcz. Zalanie to związane było z przelaniem się nadmiaru wody z rynny pod opierzenie, co spowodowało zalanie pomieszczeń biurowych takich jak gabinet prezesa spółki, hale i sekretariat oraz sali konferencyjnej – przez przecieknięcie wody przez strop.

Wykonanie prac wymagało zerwania podwieszanego sufitu i wymiany płyt oraz ocieplenia - które po nasiąknięciu wodą wydało stęchły zapach. Wymiany wymagały też nasiąknięte wodą panele w pomieszczeniu konferencyjnym.

Dowód:

zeznanie C. M. k. 66

P. F. k. 67

powódka k. 75

opinia biegłego k. 97

Kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela sporządzony był na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów – bez demontowania elementów sufitu.

Dowód:

zeznanie J. T. k. 77

protokołów k. 43

Zakres prac wykonanych na zlecenie powódki związany był ściśle ze zdarzeniem jakim było zalanie pomieszczeń. Wykonane przy tym zostały pewne prace nie ujęte przy protokole sporządzonym przez (...). Ten większy zakres prac
– obejmujący wymianę paneli w salce konferencyjnej oraz wymianę większej powierzchni płyt kartonowo gipsowych i wełny – wynikał ze stwierdzonych już w toku prac remontowych szkód, które nie były widoczne podczas pierwotnych oględzin. Potrzebę wykonania tych prac kierownictwo spółki zgłosiło na infolinię (...), uzyskując informacje, że nie można tego zakwalifikować jako nowej szkody,
a jedynie naprawę w ramach szkody już zgłoszonej.

Koszt prac naprawczych wymienionych w fakturach wystawionych przez wykonawców jest znacznie niższy niż koszt tych prac kalkulowany kosztorysowo
– a wykonanie wszystkich tych prac było uzasadnione w związku z zaistniałym zdarzeniem

Dowód:

opinia biegłego k. 97

zeznanie powoda k. 75

X X X

Ponieważ sam fakt istnienia ubezpieczenia powódki, wystąpienie szkody
i przyjęcie za nią odpowiedzialności przez pozwaną były niesporne – ta kwestia nie wymagała szerszego uzasadnienia. Spór między stronami sprowadzał się bowiem
w istocie do kwestii wysokości szkody, a w szczególność tego, czy część prac nie wymienionych w pierwotnym protokole likwidacyjnym, była wykonana w związku z zalaniem i czy ich koszt nie był zawyżony.

Odnosząc się do pierwszej z tych kwestii należy wskazać, że przedstawiony materiał dowodowy pozwalał na przyjęcie, że wszystkie prace objęte fakturami złożonymi przez powódkę związane były z pracami mającymi na celu usunięcie skutków zdarzenia. W tym zakresie zeznania powołanych w części wstępnej uzasadnienia świadków są przekonywujące i spójne – a także korelują z opinią sporządzoną przez biegłego. Żadna z wykonanych prac nie jest „oderwana” od kwestii zdarzenia, a świadkowie nie są pracownikami powódki, a osobami trzecimi. Potwierdzili też zresztą, zeznanie prezesa spółki, że zlecenie było „na szybko” właśnie z uwagi na potrzebę usunięcia skutków nagłego i nieprzewidzianego zalania. Tym samym całokształt okoliczności przez nich przekazanych współgra z tezami opinii biegłego – co powoduje, że nie było podstaw do odmowy dania im wiary. To zaś powoduje, że za wiarygodne uznać należy te zeznania także w części w jakiej świadkowie ci opisywali stan pomieszczeń (sufitu) podczas praz rozbiórkowych, a w szczególności co do nasiąknięcia woda sufitu i odczuwalnego zapachu stęchlizny. Zalanie pomieszczeń przez przecieknięcie wody przez ścianę, czy okna ma bowiem to do siebie, że woda często wypływa w miejscach odległych od miejsca przecieku, a także powoduje nasiąknięcie materiałów nie odpornych na działanie wody. Wełna mineralna służąca za ocieplenie sufitu jest takim właśnie materiałem i zeznania świadka C. M. (2) co do opisu stanu sufitu po demontażu płyt (pod którymi była wełna) uznać należało za w pełni wiarygodne. Tak zresztą jak i zeznania prezesa powodowej spółki, że kwestia ta była zgłaszana pozwanej – która poleciła traktować to nie jako nowe zgłoszenie szkody, a kontynuację dotychczasowego zgłoszenia.

Fakt wzajemnego uzupełnienia się zeznań powódki i świadków, nawet przy założeniu, że świadkowie nie są związani ze stroną powodową, sam w sobie nie przesądzał przy tym o ocenie ich wiarygodności. Te zeznania dopiero w powiązaniu z opinią biegłego - pozwoliły na poczynienie ustaleń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia. W szczególności biegły nie zakwestionował zakresu wykonanych prac, ani tego, że ich umiejscowienie i wielkość miały związek z zalaniem. Nadto biegły wskazał nader wyraźnie, że kosztorysowana wartość prac wykonanych
w lokalu powódki jest znacznie wyższa od kosztu wykazanego w fakturach powykonawczych. Świadczy to dodatkowo o tym, że firma szukała najtańszych wykonawców oraz takich, którzy (z uwagi na przedmiot szkody jakim były pomieszczenia reprezentacyjne firmy) wykonają prace szybko.

Skoro zaś tak, należało przyjąć, że koszt rzeczywisty usunięcia skutków zalania w objętych ubezpieczeniem pomieszczeniach to kwota 11.495,66zł, z której to kwoty pozwana wypłaciła kwotę 4.409,27zł.

Reasumując, strony łączyła umowa ubezpieczenia (art. 821kc). Na skutek zajścia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia powódka poniosła szkodę w wysokości stanowiącej różnicę między rzeczywistą wartością szkody,
a wypłaconą kwotą odszkodowania. Wobec tego, na podstawie art. 822 kc orzeczono jak w punkcie I.

Orzeczenie o odsetkach na swoje uzasadnienie w art. 481 § 1kc, przy czym skoro odszkodowanie przyznano już 26.10.2010r, to od tej daty ubezpieczyciel pozostawał w zwłoce z zapłatą należności - w tym wypadku pozostałej części odszkodowania.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc, przy czym na zasądzone koszty składa się należność z tytułu opłaty sądowej uiszczonej przy wnoszeniu pozwu, wydatków poniesionych na biegłego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i wynagrodzenie pełnomocnika w granicach stawki minimalnej podanej w § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty za czynności radców prawnych.

Z/

1.  odpis dor. pełn. pow i pozw.

2.  kal. 14 dni

15.04.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Jaworski
Data wytworzenia informacji: