Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 57/08 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-03-05

Sygn. akt I C 57/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 marca 2014r

Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący SSR Adrian Paluch

Protokolant Agnieszka Mazur

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r w Oleśnicy

sprawy z powództwa R. W., J. W.

przeciwko (...) S.A Oddział Okręgowy we W. Inspektorat w O.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.440,16 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 16/100) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 21.02.2008r. do dnia zapłaty;

II. dalej idące powództwo oddala;

III. zasądza od powodów solidarnie na rzecz strony pozwanej kwotę 3.467,59 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. nakazuje uiścić stronie pozwanej na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu Rejonowego w Oleśnicy) kwotę 146,23 zł tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych w sprawie przez Skarb Państwa;

V. nakazuje uiścić powodowi na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu Rejonowego
w Oleśnicy) kwotę 537,98 zł tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych
w sprawie przez Skarb Państwa;

Z. kal 21 dni

05.03.2014r

Sygn. akt I C 57/08

UZASADNIENIE

Powodowie domagali się zasądzenia na ich rzecz kwoty 11.860,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu podali, że w roku 2007 ubezpieczyli w pozwanym zakładzie ubezpieczeń prowadzone przez nich uprawy rzepaku ozimego i trawy nasiennej. Wskazali, że w następstwie gradobicia z dnia 21.06.2007 r. doszło do uszkodzenia tych upraw. Zdarzenie to zostało przez nich zgłoszone pozwanemu zakładowi ubezpieczeń, który po dokonaniu wyceny i likwidacji szkody wpłacił im odszkodowanie w kwocie 14.721,81 zł. Podnieśli, że nie zgodzili się z tą wyceną i zlecili ustalenie rozmiaru i wysokości strat Ośrodkowi (...) we W.. Rzeczoznawca wskazany przez ten Ośrodek wycenił rozmiar ich szkody na kwotę 28.718 zł (23.161,00 zł na rzepaku i 5.556,00 zł w trawie). W związku z powyższym powodowie wezwali pozwany zakład ubezpieczeń do zapłaty kwoty 14.464,19 zł tytułem uzupełniającego odszkodowania. Do kwoty tej doliczyli 488,00 zł, którą ponieśli w związku z wykonaną na ich zlecenie wyceną szkody.

W odpowiedzi na wezwanie, pozwany zakład ubezpieczeń wypłacił im dodatkową kwotę 2.603,84 zł

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Przyznała, że:

- strony łączyła umowa ubezpieczenia indywidualnego upraw – trawy nasiennej oraz rzepaku ozimego od skutków gradu;

- w dniu 25.06.2007 r. powodowie zawiadomili pozwanego o szkodzie w uprawie trawy i rzepaku w skutek gradobicia z dnia 21.06.2007 r;

Wskazała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego wypłaciła powodom stosownego odszkodowanie za zmniejszenie plonów w wyniku gradobicia w uprawach:

- rzepaku – 14.741,81 zł – w dniu 21.08.2007 r.,

- trawy – 2.603,81 zł – w dniu 14.01.2008 r. – po przedłożeniu przez powodów w dniu 04.01.2008 r. faktury sprzedaży nasion.

Podała, że łącznie wypłaciła powodom kwotę 17.345,65 zł, co w jej ocenie kompensuje w całości wyrządzona powodom szkodę.

Sąd ustalił:

W roku 2007 strony łączyła umowa ubezpieczenia indywidualnego upraw trawy nasiennej i rzepaku ozimego od skutków gradu.

W dniu 21.06.2007 r. ubezpieczone przez powodów uprawy trawy nasiennej oraz rzepaku ozimego zostały uszkodzone w następstwie gradobicia.

/bezsporne/

Wysokość szkód w uprawie rzepaku wyniosła 14.741,81 zł natomiast w uprawie trawy 5.556,00 zł.

Dowód:

- uzupełniająca opinia biegłej E. C. (1), k. 334;

W dniu 25.06.2007 r. powodowie zawiadomili pozwanego o szkodzie.

W wyniku przeprowadzonego w sprawie postępowania likwidacyjnego, pozwany zakład ubezpieczeń wypłacił powodom odszkodowanie w uprawach:

- rzepaku, w kwocie 14.741,81 zł, którą wypłacił w dniu 21.08.2007 r.;

- trawy, w kwocie 2.603,81 zł, którą wypłacił w dniu 14.01.2008 r. (po przedłożeniu przez powodów w dniu 04.01.2008 r. faktury sprzedaży nasion).

Dowód:

- pismo z dnia 09.01.2008 r., k. 9;

- akta szkody nr (...): (...);

Powodowie nie zgodzili się z wyceną szkody dokonaną przez pozwany zakład ubezpieczeń. Zlecili ustalenie rozmiaru i wysokości strat Ośrodkowi (...) we W..

Rzeczoznawca wskazany przez Ośrodek (...) we W. wycenił rozmiar szkody spowodowany opadem gradu na kwotę 28.718 zł (23.161,00 zł na rzepaku i 5.556,00 zł w trawie).

Za dokonanie wyceny powodowie zapłacili 488,00 zł;

Dowód:

- faktura VAT, k.7;

- zeznania powoda, k.202;

Pismem z dnia 14 listopada 2007 r. pełnomocni powodów wezwał pozwany zakład ubezpieczeń do zapłaty kwoty 14.464,19 zł tytułem wyrównania szkody w uszkodzonych w wyniku gradobicia uprawach.

Dowód:

- wezwanie przesądowe, k.10;

Odnośnie dowodów:

W sprawie opiniowało trzech biegłych (dr K. M., k. 82, dr T. S., k. 172 oraz E. C. (2) k.210, k. 276, k. 295, k.334). Opinie dwóch pierwszych zostały skutecznie zakwestionowane przez strony postępowania, stąd też zostały one pominięte. Natomiast opinia sporządzona przez biegłą E. C. (2), po jej uzupełnieniu (k. 276, k. 295, k. 334) nie została przez strony zakwestionowana. Także Sąd nie znalazł podstaw do podważenia wniosków niej zawartych. Po uzupełnieniu opinia ta jest jasna, pełna oraz należycie uzasadniona. Brak jest zatem podstaw do jej zakwestionowania.

Wiarygodność pozostałych przeprowadzonych w sprawie dowodów nie była przez strony kwestionowana, stąd też nie ma podstaw do szczegółowego omawiania powodów, dla których dano im wiarę.

Sąd zważył:

Powództwo w części zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawa odpowiedzialności strony pozwanej nie była przez nią kwestionowana. W sprawie sporna była kwestia wysokości wyrządzonej powodom szkody.

Na tą okoliczność przeprowadzono w sprawie dowód z opinii biegłej E. C. (2).

Ze sporządzonej przez nią opinii wynika, że wysokość szkody w prowadzonej przez powodów plantacji rzepaku wyniosła 14.741,81 zł, natomiast w uprawie trawy 5.556,00 zł.

Wynika z tego zatem, że pozwany zakład ubezpieczeń prawidłowo oszacował szkodę w uprawie rzepaku (biegła przyjęła, że wyniosła ona dokładnie tyle ile ustalił to pozwany zakład ubezpieczeń), natomiast zaniżyła ją, w części dotyczącej szkody w uprawie trawy (biegła przyjęła, że szkoda ta wyniosła 5.556,00 zł, natomiast pozwany ustalił i wypłacił powodom z tego tytułu kwotę 2.603,84 zł). Niewątpliwie zatem powodom należy się „ uzupełniające” odszkodowanie w zakresie szkody w uprawie trawy. Zasadne jest żądanie pozwu w części dotyczącej kwoty 2.952,16 zł.

Zgodnie bowiem z łączącą strony umową pozwany winien pokryć w całości wyrządzoną powodom szkodę. Jego odpowiedzialność wynika z umowy, stąd też wynikające z niej zobowiązanie powinien wykonać zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu (art. 354§1 k.c.).

Wypłacając należne powodom odszkodowanie w zaniżonej wysokości, nie wykonał w sposób należyty łączącej go z powodami umowy. Niezależnie zatem od obowiązku wykonania umowy zgodnie z jej treścią (tj. obowiązku wypłaty wynikającego z niej odszkodowania w pełnej wysokości), winien on również naprawić podwodom szkodę wynikłą z nienależytego wykonania umowy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w powyższym zakresie polega na zasadzie wynikającej z art. 471§1 k.c.

Powodowie w związku z niedoszacowaniem wysokości należnego im odszkodowania zlecili ustalenie wysokości szkody ekspertowi. To ich kosztowało 488,00 zł (k.7).

Poniesiony z tego tytułu wydatek stanowi dla nich szkodę wynikłą z nienależytego wykonania umowy. Gdyby bowiem w wyniku postępowania likwidacyjnego pozwany prawidłowo ustalił wysokość należnego powodom odszkodowania, to nie byłoby potrzeby wykonania dodatkowej ekspertyzy (a gdyby nawet została ona wykonana, to wobec braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej strony pozwanej, kosztami jej sporządzenia, nie mógłby zostać ona obciążona). Skoro jednak okazało się, że pozwany nie prawidłowo ustalił wysokość należnego powodom odszkodowania, to tym samym nienależycie wykonał łączącą go z powodami umowę. Zgodnie zatem z art. 471§1 k.c. winien naprawić wynikłą z tego szkodę, ta zaś obejmuje również koszty wykonania zleconej przez powodów opinii (ekspertyzy). Wprawdzie ekspertyza ta dotyczyła również szkody w rzepaku (która - jak to wyżej wskazano - została prawidłowo ustalona przez pozwany zakład ubezpieczeń), to jednak zlecono jej sporządzenie w związku z nienależytym wykonaniem łączącej strony umowy. Tak więc pozwany winien naprawić w całości wynikłą z tego szkodę. Ta zaś obejmuje również koszty w/w ekspertyzy.

Mając to wszystko na względzie należało uwzględnić żądanie pozwu, co do kwoty 3.440,16 zł. Obejmuje ona kwotę 2.952,16 zł (tytułem wyrównania odszkodowania za szkodę wynikłą w uprawie trawy) oraz 488,00 zł (tytułem kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy, dot. określenia wysokości strat w prowadzonych przez powodach uprawach).

Powodowie są małżeństwem i wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne, stąd też należne im świadczenie należało zasądzić solidarnie.

O odsetkach rozstrzygnięto na zasadzie art. 481§1 k.c. Wprawdzie pozwany pozostaje w opóźnieniu od daty wcześniejszej, niż wskazana w pozwie, to jednak Sąd pozostając związany żądaniem pozwu, orzekł zgodnie z wnioskiem w nim zawartym.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na zasadzie art. 100 k.p.c. przyjmując, że powód przegrał sprawę w 71% (z żądanej przez niego kwoty 11.860 zł, zasądzono 3.440,16 zł.). Ustalono przy tym, że koszty postępowania wyniosły łącznie 8.283,94 zł, z czego po stronie powodów 3.400,00 zł zaś po stronie pozwanej 4.883,94 zł. Zgodnie z zasadą wynikającą z art.100 k.p.c. pozwanego winny obciążać koszty w kwocie 1.416,34 zł, skoro jednak poniósł on koszty w kwocie 4.883,94 zł, to należy mu się od powodów zwrot 3.467,59 zł i taką też kwotę zasądzono od niego na rzecz pozwanego (pkt. III wyroku).

Stosownie do wyniku sprawy rozdzielono również obowiązek zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych w sprawie przez Skarb Państwa (pkt.IV i V wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Adrian Paluch
Data wytworzenia informacji: