Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 785/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-04-03

Sygnatura akt I C 785/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 03 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Polak

Protokolant Grażyna Janiszyn

po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2014r. w Oleśnicy sprawy

na rozprawie

przy udziale stron:

powód (...) Sp. z o.o. z/s we W.

pozwany B. S.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 197,00 złotych

tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z.

- kal 21 dni

03.04.2014r.

Sygn. akt I C 785/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. we W. wniosła pozew przeciwko B. S. o zapłatę kwoty 854,75zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 06.08.2009r. i kosztami procesu. W uzasadnieniu strona powodowa podaje, iż na mocy umowy cesji wierzytelności z dnia 27.06.2011r., zawartej między wierzycielem pierwotnym, tj. (...) Towarzystwo (...) S.A. a powodem nabył od (...) S.A. wierzytelność przysługującą w/w przeciwko pozwanemu z tytułu polisy OC.

Na podstawie dołączonych do akt sprawy dokumentów Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający roszczenie w całości wraz z kosztami.

Od w/w nakazu pozwany wniósł skutecznie sprzeciw domagając się oddalenia roszczeń wobec niego z uwagi na fakt, iż skutecznie wypowiedział umowę a ponadto podniósł zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27.06.2011r. w drodze umowy przelewu wierzytelności strona powodowa nabyła od (...) SA wierzytelności pieniężne szczegółowo wymienione w załączniku do w/w umowy tzw. „spisie wierzytelności objętych cesją”.

W dniu 15.06.2011r. (...) SA sporządziła polisę nr (...) potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w okresie od 05.08.2009r. do 04.08.2010r. na rzecz pozwanego. Termin zapłaty składki określony został na dzień-05.08.2009r. Pozwany pismem z dnia 30.07.2009. ( data wpływu do (...) 04.08.2009r.) wypowiedział umowę ubezpieczenia OC. Pismem z dnia 11.07.2011r. (...) poinformowała pozwanego o cesji. Pismem z dnia 11.07.2011r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 854,75 wraz z odsetkami za okres od dnia 05.08.2009r.

(dowód: potwierdzenie zawarcia polisy k. 9 i 53,wezwanie k. 18,

oświadczenie k.52, umowa cesji k. 11, zawiadomienie k.19)

Sąd zważył, co następuje:

Strona powodowa domagając się od pozwanej zapłaty kwoty 854,75zł z tytułu niespłaconej składki OC dołączyła do pozwu, jako dowód potwierdzenie odnowienia polisy, umowę przelewu wierzytelności, wezwanie do zapłaty oraz zawiadomienie o cesji.

Pozwany w sprzeciwie podniósł iż umowę ubezpieczenia OC skutecznie wypowiedział i nie zawierał jej już na kolejny okres tj. na okres od 08.2009r. do 08. 2010r. Ponadto podniósł zarzut przedawnienia.

Zdaniem Sądu pozwany podniósł skutecznie zarzut przedawnienia.

Zgodnie z treścią art. 120 § 1 kpc bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W myśl art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Ustanowienie w przytoczonym przepisie terminu przedawnienia dla roszczeń z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą termin przedawnienia wynosi lat dziesięć. Jednakże dla zastosowania tego wyjątku ustawa wprowadza wymaganie, aby określone roszczenie, które przysługuje podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, pozostawało „w związku z działalnością gospodarczą”. Określenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest określeniem szerokim, co znalazło potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1992r., IIICZP 64/92 – OSNC 1992, nr 12, poz. 225, wyrok z dnia 24 kwietnia 2003r., I CKN 316/01-OSNC 2004, nr 7-8, poz. 117 i wyrok z dnia 16 lipca 2003r., V CK 24/02 – OSNC 2004, nr 10, poz. 157). Motywy i dążenie ustawodawcy do zapewnienia możliwie szybkiego realizowania przez profesjonalistów swych roszczeń zarówno przysługujących im wobec innych profesjonalistów, jak i wobec nieprofesjonalistów zostały szeroko w doktrynie i judykaturze omówione. Niewątpliwie świadczenie usług ubezpieczeniowych przez (...) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu w/w przepisu. Zatem termin przedawnienia roszczeń (...) wobec osób fizycznych wynosi trzy lata.

Zważyć zatem należy, iż w chwili przelewu -wierzytelności nim objęte były związane z działalnością gospodarczą czyli podlegały trzyletniemu przedawnieniu. Cesja nie spowodowała też przerwanie biegu przedawnienia. W wyniku cesji następuje jedynie zmiana osoby względem, której dłużnik jest zobowiązany. Zgodnie z treścią art. 513 § 1 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zdaniem Sądu przerwania biegu przedawnienia nie spowodowało także złożenie przez powoda w dniu 26.07.2011r. pozwu w postępowaniu elektronicznym upominawczym gdyż postępowanie to zostało umorzone na skutek nieusunięcia przez powoda braków formalnych. Zatem mając na względzie powyższe zgodzić się należy zdaniem sadu ze stanowiskiem pozwanego, że w oparciu o art. 130§2 kpc uznać należy iż wobec umorzenia postępowania wniesiony w elektronicznym postępowaniu pozew nie wywołał skutków prawnych jakie ustawa wiąże z wytoczeniem pozwu a zatem nie przerwał też biegu przedawnienia.

Reasumując roszczenie wynikające z niniejszego pozwu stało się wymagalne w całości 06.08.2009r. Zatem przyjmując trzyletni okres przedawnienia należy zgodzić się że stanowisko pozwanej, iż roszczenie uległo przedawnieniu. Reasumując z przyczyn wyżej wskazanych należało orzec jak w sentencji wyroku. O kosztach orzeczono w oparciu o art.98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: